Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

ladies-warriors
19:13
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo

September 07 2017

ladies-warriors
20:43
ladies-warriors
20:40

September 06 2017

ladies-warriors
21:58

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaLimysoul Limysoul
ladies-warriors
21:55
2977 ab5a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
ladies-warriors
21:55
3797 bcb9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaczoo czoo
ladies-warriors
21:55
1066 7825 390
Reposted fromgainaxing gainaxing viaczoo czoo
21:54
0814 34ae 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viaczoo czoo

September 04 2017

ladies-warriors
21:39
4170 da4e 390
ladies-warriors
21:38
4612 7021 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsomniia insomniia
21:38
ladies-warriors
21:37
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viapikkumyy pikkumyy
ladies-warriors
21:27
5211 183c
Reposted fromGIFer GIFer viainzynier inzynier

August 24 2017

ladies-warriors
20:18
2810 dbea 390
Reposted fromoutoflove outoflove viayourheartbeat yourheartbeat
20:17
ladies-warriors
20:17
9105 a60b
Arctic Monkeys
Reposted fromlejibet lejibet viasucznik sucznik
ladies-warriors
20:16
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viadlaczegonie dlaczegonie
ladies-warriors
18:23
18:20
4172 d1c4 390
ladies-warriors
18:19
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl