Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

ladies-warriors
21:19
ladies-warriors
21:19
ladies-warriors
21:19
ladies-warriors
21:17

July 30 2017

ladies-warriors
21:47
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaduzedziecko duzedziecko
ladies-warriors
21:47
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaduzedziecko duzedziecko
ladies-warriors
21:46

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat vialubje lubje

July 28 2017

ladies-warriors
20:09
1068 c8ae 390
Reposted fromtfu tfu viaakysz akysz
ladies-warriors
20:08
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaakysz akysz
ladies-warriors
20:07
1196 acdd 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazEveR zEveR
ladies-warriors
20:05
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald vialabellavita labellavita
ladies-warriors
20:03
6249 0375 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viazEveR zEveR
ladies-warriors
20:02
4329 d6b5 390
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
ladies-warriors
20:02
3818 6d77 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viainzynier inzynier
ladies-warriors
20:02
8763 b189 390
Reposted fromkosmata kosmata viainzynier inzynier

July 25 2017

ladies-warriors
22:03
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
22:02
7805 8ec4 390

July 23 2017

ladies-warriors
18:00

July 22 2017

ladies-warriors
16:40
ladies-warriors
16:39
5584 9ce9 390
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl