Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

ladies-warriors
20:24
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
ladies-warriors
20:22
8178 8e1f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia
ladies-warriors
20:17
5145 b82b 390
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
ladies-warriors
20:16
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
ladies-warriors
16:55
ladies-warriors
16:54
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viakrzysk krzysk

June 08 2017

ladies-warriors
20:55
5401 4399 390
Reposted fromovtza ovtza viaczoo czoo
ladies-warriors
20:55
3630 e626 390
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
ladies-warriors
20:54
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaczoo czoo
ladies-warriors
20:53
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viazombiekrasko zombiekrasko
ladies-warriors
20:47
2238 8666 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viazombiekrasko zombiekrasko

June 04 2017

ladies-warriors
20:09
ladies-warriors
09:01
ladies-warriors
09:01
8427 c07b 390
Reposted fromadmchm admchm viajoannna joannna
09:00
4749 c835 390
Reposted fromfluffy-bunnycat fluffy-bunnycat viasucznik sucznik

June 03 2017

ladies-warriors
09:55
1941 f87c 390
09:50

May 21 2017

ladies-warriors
18:00
Reposted fromciarka ciarka viamartinif16 martinif16
18:00
7336 64e3 390
ladies-warriors
17:59
0175 7c90 390
Reposted fromyannim yannim viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl