Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2017

ladies-warriors
23:13
ladies-warriors
23:06
ladies-warriors
21:32
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć  do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory. 
— Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaExplorers Explorers
ladies-warriors
20:06
1565 bb73 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja
ladies-warriors
20:05
3209 30bc 390
Reposted fromnyaako nyaako viaczoo czoo

January 08 2017

ladies-warriors
19:26
5907 1c4a 390
jestę Cezarę
ladies-warriors
19:26
ladies-warriors
19:26
6684 32da 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
ladies-warriors
19:23
8373 a51f 390
broccoli

January 03 2017

ladies-warriors
22:07
ladies-warriors
22:05
1030 cee1 390
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viaczoo czoo
ladies-warriors
22:05
2243 0432 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viablondi blondi
ladies-warriors
22:03
3308 d38b 390
Reposted fromtrickster trickster viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:03
2893 abfb
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawarkocz warkocz

January 02 2017

ladies-warriors
22:09
Wszystko w życiu jest po coś i wszystko przychodzi niespodziewanie.
— P.
Reposted fromkatalama katalama
ladies-warriors
22:08
Teraz już będziesz tylko silniejsza.
— P.
Reposted fromkatalama katalama
ladies-warriors
22:08
Reposted fromannimax annimax viaExplorers Explorers

January 01 2017

ladies-warriors
12:39
2473 e6ff 390
Reposted fromblubra blubra viaalcohoolic alcohoolic
ladies-warriors
12:37
1965 bb15 390
Reposted fromtaknil taknil viasucznik sucznik
ladies-warriors
12:36
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl