Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

ladies-warriors
18:57
0067 c25f 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakoloryzacja koloryzacja

March 26 2017

ladies-warriors
19:45
3187 2877 390
Reposted fromslodziak slodziak vianoisetales noisetales

March 25 2017

21:04
7584 b7c8 390

yaprakkyd:

‘grey bear’ by Patrick Joust

Reposted fromlevindis levindis viasucznik sucznik
ladies-warriors
21:03
9330 cd37 390
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
20:59
5478 1107 390

lord-kitschener:

gayghostrobot:

look at this picture of my cat

I relate to this

ladies-warriors
17:25
9822 a93f 390
Revenge
Reposted fromMerari Merari viasucznik sucznik
ladies-warriors
13:32
2869 f24a 390
piękna Praga.
13:31
7819 5573 390

Pug running through a field of flowers (source)

Reposted fromerial erial viaRedPenny RedPenny
06:35
4895 9638 390
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
ladies-warriors
06:35
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasucznik sucznik
ladies-warriors
06:34
Reposted fromKara1969 Kara1969 viasucznik sucznik
06:31
0687 2251 390
Reposted fromnoisetales noisetales
ladies-warriors
06:29
5590 2328 390
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
ladies-warriors
06:28
6912 4e66 390
Reposted fromflorentyna florentyna viamessinhead messinhead
ladies-warriors
06:27
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamessinhead messinhead

March 24 2017

21:20
6908 68ca 390
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
21:18
2475 7315 390

dawwwwfactory:

Bunny Corgi!

Reposted fromtron tron viasucznik sucznik
ladies-warriors
18:39
1797 228b 390
ladies-warriors
18:39
3633 4370 390
Reposted fromrayla rayla viaandziaa andziaa
ladies-warriors
16:55
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaandziaa andziaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl